095 903 9610

neomedia@neomedia.hr

online 24/7

ured u Osijeku

Uvjeti korištenja hosting usluge

Uvjeti korištenja hosting usluga, koje pruža NEOMEDIA j.d.o.o, (u daljnjem tekstu: NEOMEDIA) za informatičke i ostale usluge, OIB: HR53737729316, MBS: 030197168, Vijenac Gorana Zobundžije 16, 31000 Osijek, Hrvatska (u daljnjem tekstu: “NEOMEDIA”) te Vas kao korisnika navedene usluge (u daljnjem tekstu: “Korisnik”). Prihvaćanjem navedenih uvjeta korištenja prilikom ispunjenja narudžbe smatra se da ste uvjete korištenja pročitali, shvatili te ih u potpunosti prihvaćate.

Uvod

Sve usluge koje pruža NEOMEDIA javno su objavljene na web stranici www.neomedia.hr sa detaljnim opisom, te se odabir i narudžba bilo koje usluge smatraju dijelom ovog ugovora.

Usluge se naručuju online putem web stranice www.neomedia.hr

Sastavni dio ovog Ugovora je ponuda koju je Korisnik zaprimio u elektronskom obliku te prema kojoj je izvršio uplatu u koristi tvrtke NEOMEDIA j.d.o.o.

Ponuda sadrži glavna obilježja usluge zajedno sa naručenom količinom, podatke tvrtke NEOMEDIA j.d.o.o (naziv, sjedište, broj telefona, elektronsku poštu) te uvjete plaćanja usluga.

Unutar ponude je jasno naveden naziv usluge, period trajanja usluge te jedinična cijena usluge bez PDV-a.

NEOMEDIA svaku uslugu arhivira u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Aktivacija uluga se ne naplačuje izuzev ukoliko nije drukčije navedeno na ponudi.

NEOMEDIA se obvezuje aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 4 radna dana od knjiženja uplate na transakcijskom računu.

Svaka dodatno naručena usluga od strane Korisnika biti će pridodana u korisničku zonu a na dodatno naručenu uslugu se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Naručene usluge je moguće platiti putem transkcijskog računa (u kunskoj ili deviznoj vrijednosti).

Na sve usluge u ponudi NEOMEDIA j.d.o.o. se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.neomedia.hr.

Plaćanje

Cijene NEOMEDIA usluga su javno dostupne na stranicama NEOMEDIA-a (www.neomedia.hr) i sastavni su dio Ugovora.

NEOMEDIA će korisniku poslati ponudu odmah po narudžbi usluga te se korisnik obvezuje istu uplatiti do datuma dospijeća ponude.

Sve usluge NEOMEDIA-a se plaćaju unaprijed – avansno, osim ako nije drugačije određeno.

Sve cijene NEOMEDIA-a su izražene u hrvatskim kunama.

Ponude za produženje zakupljene usluge biti će poslane najkasnije 15 dana prije isteka usluge na e-mail adresu s kojom se Korisnik registrirao na stranicama NEOMEDIA-a.

Ukoliko ponuda za produženje usluga nije podmirena do datuma dospijeća HostingIT će uslugu suspendirati te ju 10 dana nakon isteka terminirati.

Otkazivanje ugovora znači da NEOMEDIA nije dužan čuvati podatke Korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka.

Za sve obrisane račune s naših servera zbog nepodmirenih računa, HostingIT nije dužan čuvati sigurnosne kopije (backup).

Ugovor je moguće otkazati jedno ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa trenutno na snagu bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu NEOMEDIA j.d.o.o. izdaje račune za naručene usluge isključivo u elektronskom obliku koji su potpisani digitalnim potpisom te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Opće odredbe

Svako sklapanje ugovora NEOMEDIA čuva u digitalnom obliku a Korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN br.41/14 od 31.03.2014.)

NEOMEDIA će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od Korisnika sljedeće podatke: Ime, prezime, poštanska adresa, telefonski broj, e-mail adresa.

NEOMEDIA može od Korisnika (fizičke osobe) zatražiti OIB ukoliko korisnik želi registrirati neku od nacionalnih domena (.hr, .com.hr)

NEOMEDIA će od Korisnika – pravnih osoba zatražiti naziv pravnog subjekta, podatke odogovrne osobe, OIB pravnog subjekta te poštansku adresu, broj telefona i e-mail adresu.

Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti NEOMEDIA-u ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

NEOMEDIA neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela i institucija.

NEOMEDIA će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

– Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
– Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
– Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
– Kod druge nepredvidive situacije

NEOMEDIA se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te Korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

NEOMEDIA će nadgledati podatke Korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta, u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

NEOMEDIA radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi.

Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. NEOMEDIA se neće smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

Korisnički računi registrirani na stranici www.neomedia.hr će biti obrisani ukoliko Korisnik nema niti jednu aktivnu uslugu ili ako je imao aktivnu uslugu koja nije produžena te je deaktvirana.

NEOMEDIA ne čuva podatke o svojim bivšim korisnicima. Ukoliko bivši Korisnik želi ponovno koristiti usluge NEOMEDIA-a morati će registrirati novi korisnički račun. Registracija korisničkog računa je besplatna.

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja naših usluga bit ćemo primorani odmah otkazati sve naše usluge. Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja te neće biti moguć povrat novca za navedenu uslugu.

Registracija domena

NEOMEDIA će u ime Korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima domenskog registara.

Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge NEOMEDIA se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost produženja/registracije domene.

NEOMEDIA će za Korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

Naručitelj nacionalnih domena (.hr (besplatnih i naplatnih), .com.hr, .from.hr) domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom te Izmjenu i dopunu Pravilnika.

Radi karaktera registracije domena NEOMEDIA neće i nemože vršiti povrat uplaćenih sredstava.

Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

NEOMEDIA će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

Za registraciju .eu domene, Korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije – od 01.07.2013 godine Hrvatski građani imaju pravo na registraciju .eu domena.

NEOMEDIA ne snosi odgovornost uslijed gubitka domene od strane samog registra ili gubitka domene također od registra zbog narušavanja uvjeta korištenja domena koje propisuju službeni registri i organizacije kao npr. Carnet, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), IANA, EURID (The European Registry of Internet Domain Names) te svi ostali registri koji su odgovorni za vršne domene npr. com, net, org, info, biz, eu, hr, name i sl. domene koje su navedene u našoj ponudi.

NEOMEDIA nemože garantirati za uspješnu obnovu domene ukoliko je ista uplačena nakon datuma dospijeća ponude.

Odgovornost

NEOMEDIA se neće smatrati odgovornim u sljedećim slučajevima:
– Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.
– Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.
– Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).
– Utjecaja više sile.
– Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

NEOMEDIA će korisniku isplatiti naknadu prema sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu:
– 10% za dostupnost od 97.00 % – 99.49%
– 20% za dostupnost od 96.00 – 96.99%
– 30% za dostupnost od 95.00 – 95.99%
– 50% za dostupnost od 94.00 – 94.99%
– 100% za dostupnost manju od 94 %

Mjesečni uptime ne ukljućuje članak 5 stavka 1. sa svim pod-stavkama te održavanje na poslužiteljima – hardware i software.

NEOMEDIA će uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:
– korištenje usluge protivno Uvjetima
– pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi)
– slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
– distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju
– distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava
– pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng)
– pokretanje browser based igara
– pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta
– kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta
– davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga
– zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera
– kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

Sadržaj web stranica ne smije:

– sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti.
– zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju “hacking” programe, skripte i slične sadržaje.

Resursi

Svakom Korisniku su dostupni sljedeći resursi:
– 5% CPU-a
-5% RAM-a
-5% mrežnih resursa
-10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka
-5 % I/O diskovnih operacija
-10 simultano otvorenih procesa

U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa NEOMEDIA će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera NEOMEDIA će privremeno isključiti uslugu.

Garancija zadovoljstva

NEOMEDIA će vratiti Korisniku uplaćena sredstva ukoliko je došlo do tehničkih poteškoća sa uslugom te zahtjeva za povrat u roku 14 dana od aktivacije usluge. Aktivacijom usluge se smatra slanje korisničkih podataka za korištenje usluge.

NEOMEDIA će vratiti uplaćena sredstva ako:
– Je poslan zahtjev za povrat pismenim putem – preporučenom poštom
– je NEOMEDIA prekršio bilo koju stavku iz ovih Uvjeta
– se poštuje članak 7 stavka 1

Ukoliko se povrat ne može ostvariti po bilo kojoj od stavki iz čl.7 primjenjuje se Zakon o Zaštiti Potrošača.

Dokaz za tehničku poteškoću se preuzima od strane neovisnog servisa za nadzor dostupnosti istih poput Pingdom, Hosttracker i sl.

Nadležnost

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između NEOMEDIA-a i Korisnika nadležan je sud u Osijeku.

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.
NEOMEDIA će u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima korisnika.

Završne odredbe

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

NEOMEDIA ima pravo izmjeniti uvjete u bilo kojem trenutku a korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.neomedia.hr

NEOMEDIA digitalna agencija

Sviđa vam se ovo što vidite? Imate projekt? Razgovarajmo o vašoj ideji. Pošaljite nam što više informacija. Imamo rješenje za vas.

Zatražite ponudu